شما اینجا هستید

صفحه اصلی گالری عکس

خبر 2

شرکت کبیر پانل تنها شرکتی است که بطور کامل از گاز پنتان استفاده می کند و این گاز در این صنعت بعنوان یک محصول حافظ محیط زیست محسوب می شود.

گاز پنتان به لایه اوزون آسیبی نمی رساند و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت و سئو سایت نمایشگاه مجازی

Copyright © 2015 kabirpanel.com All rights reserved

db.test
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
110390761111968188120758200null1500700عنوان_خبرnullعنوان خبرخبر 200خبر 2
210400820111968189120758200null1280720خلاصه_خبرnullخلاصه خبرشرکت کبیر پانل تنها شرکتی است که بطور کامل از گاز پنتان استفاده می کند 00شرکت کبیر پانل تنها شرکتی است که بطور کامل از گاز پنتان استفاده می کند
310400821111968190120758200null1280740تاریخ_خبرnullتاریخ خبر93/11/210093/11/21
410390762111968191120758200null1290760متن_خبرnullمتن خبرشرکت کبیر پانل تنها شرکتی است که بطور کامل از گاز پنتان استفاده می کند و این گاز در این صنعت بعنوان یک محصول حافظ محیط زیست محسوب می شود.

گاز پنتان به لایه اوزون آسیبی نمی رساند و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

00شرکت کبیر پانل تنها شرکتی است که بطور کامل از گاز پنتان استفاده می کند و این گاز در این صنعت بعنوان یک محصول حافظ محیط زیست محسوب می شود.

گاز پنتان به لایه اوزون آسیبی نمی رساند و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.