کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان افغانستان هرات 93 شرکت کرده است.