کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان سال 93 شرکت کرده است.