کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان سال 92 شرکت کرده است.