کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 89 شرکت کرده است.