کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 88 شرکت کرده است.