کبیر پانل در همایش تقدیر از صادر کنندگان برتر صنایع کوچک در اسفند ماه 96 شرکت کرده است.