کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان سال 91 شرکت کرده است.